Kết quả tìm kiếm cho: #Ninh Anh Bùi

Thumbnail
Công ty Ninh Dương Story “họp khẩn”, nhắc nhở “nhân viên” một điều quan trọng

Chủ tịch Ninh Anh Bùi và thư ký Nguyễn Tùng Dương của công ty Ninh Dương Story vừa tổ chức cuộc họp khẩn với hàng chục ngàn nhân viên.

Công ty Ninh Dương Story “họp khẩn”, nhắc nhở “nhân viên” một điều quan trọng
Thumbnail

Chủ tịch Ninh Anh Bùi và thư ký Nguyễn Tùng Dương của công ty Ninh Dương Story vừa tổ chức cuộc họp khẩn với hàng chục ngàn nhân viên.